Show simple item record

dc.contributor.authorAcar, Mukaddes Demir
dc.contributor.authorBayat, Meral
dc.contributor.authorDemir, Osman
dc.contributor.authorÇiçek, Betül
dc.contributor.authorErdem, Emine
dc.date.accessioned2021-03-19T16:55:30Z
dc.date.available2021-03-19T16:55:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1300-0381
dc.identifier.issn2146-8990
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5336/pediatr.2018-63401
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpNM016Z3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12881/9743
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırma ile sosyoekonomik düzeyin obezite ve santral obeziteye etkisini incelemektir. Bu çalışmada, Türkiye’de bir il merkezinde üç farklı sosyoekonomik yerleşim bölgesinde yer alan okullarda altı, yedi ve sekizinci sınıflarda öğrenim gören ergenlerde beden kitle indeksi (BKİ) ile obezite ve bel/boy oranı ile santral obezite prevalasının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 1.713 öğrenci ile yapılmıştır. Tokat il merkezinde düşük, orta ve yüksek sosyoekonomik bölgelerde bulunan ilköğretim okulları gruplandırılarak, basit rasgele örnekleme yöntemi ile altı okul örneklem grubuna seçilmiştir. Altı okulun altı, yedi ve sekizinci sınıflarındaki tüm öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır. Boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve bel çevresi ölçümleri araştırmacı tarafından öğrencilerin kendi sınıflarında yapılmıştır. Bel/boy oranı 0,5 ve üzerinde ise santral obezite olarak değerlendirilmiştir. Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışma kapsamına alınan tüm ergenlerin; yaş ortalaması 12,54±0,92 yıl olup, %33,8’i altıncı sınıfta, %35,8’i yedinci sınıfta, %30,4’ü sekizinci sınıfta öğrenim görmektedir ve %48,5’i kız, %51,5’i erkektir. Çalışma kapsamına alınan tüm ergenlerin BKİ’ye göre %9,3’ü zayıf, %62,5’i normal, %21,7’si hafif şişman, %6,5’i ise obezdir. Hafif şişmanlık, obezite, santral obezite ve 95 persentilden yüksek bel çevresine sahip olma prevalansının, okulun sosyoekonomik düzey artışına paralel olarak arttığı belirlenmiştir. Benzer olarak; vücut ağırlığı, BKİ, bel çevresi ve bel/boy oranı ortalamalarının okulun sosyoekonomik düzey artışına paralel olarak anlamlı artış gösterdiği bulunmuştur. Çalışma kapsamına alınan tüm ergenlerin %19,7’sinde santral obezite belirlenmiştir ve BKİ’ye göre obez ergenlerin %92,8, hafif şişmanların %55,1 ve normal ergenlerin %2.8’inde santral obezite belirlenmiştir. Ayrıca; kız ergenlerin %15,6’sında, erkeklerin %23,6’sında santral obezite olduğu ve aralarındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur. Sonuç: Obezite ve santral obezitenin belirlenmesi için okullarda ergenlerin BKİ’lerinin yanında bel/boy oranı bakımından da değerlendirilmesi ve özellikle orta ve yüksek sosyoekonomik düzey okullarda artış gösteren obeziteye yönelik koruyucu, eğitici ve tedavi edici okul merkezli hizmetlerin artırılması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: The purpose of the present study was to examine the effects of socio-economic status on obesity and central obesity. For this purpose, the body mass index (BMI), obesity and waist/height rates were evaluated in terms of central obesity prevalence in teenagers who were studying at 6th, 7th and 8th grades in schools located in three different socio-economic areas a city center in Turkey. Material and Methods: The study was conducted on a total of 1.713 students in 2012-2013 academic year. The Primary Schools in the city center of Tokat were grouped according to low, middle and high socio-economic levels; and a total of 6 schools were selected with the Simple Random Sampling Method. All the students in the 6th, 7th and 8th grades of these 6 Primary Schools were included in the present study. The height, body weight and waist circumference measurements were carried out by the researcher herself in the own classrooms of the students. If the waist/height ratio was at or above 0.5, the participant was evaluated as having central obesity. The data that were obtained were evaluated in the computer medium. Results: For all the teenagers, who were included in the study, the mean age value was 12.54±0.92; 33.8% of them were in the 6th grade; 35.8% were in the 7th grade; 30.4% were in the 8th grade; 48.5% were female and 51.5% were male. In terms of the BMI of the teenagers, who were included in the present study, 9.3% were weak, 62.5% were normal, 21.7% were slightly obese, and 6.5% were obese. It was determined that the prevalence of being slightly obese, obese, central obese, and having waist circumferences above 95 percentile increased parallel to the increase in the socio-economic level of the school. Similarly, it was also determined that the body weight, BMI, waist circumference and waist/height ratio increased at a significant level parallel to the increase in the socioeconomic level of the schools. Central obesity was determined in 19.7% of the participants who were included in the study. According to the BMI values, it was also determined that 92.8% of the obese teenagers, 55.1% of the slightly fat teenagers, and 2.8% of the normal teenagers had central obesity. In addition, it was also determined that 15.6% of the female teenagers and 23.6% of the male teenagers had central obesity, and the difference between them was significant. Conclusion: For the purpose of determining the obesity and central obesity rates, it isrecommended that teenagers are evaluated in terms of BMI values and also in terms of waist/height ratios; and it is also recommended that preventive, educative and remedial school-centered services are increased especially against obesity, which is increasing in middle and high socio-economic level schools.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectBeslenme ve Diyetetiken_US
dc.titleFarklı Sosyoekonomik Düzeydeki Ergenlerde Santral Obezitenin Bel/Boy Oranı ile Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe Evaluation of Central Obesity in Teenagers from Different Socio-Economic Levels with the Waist/Height Ratioen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Pediatri Dergisien_US
dc.contributor.departmentGaziosmanpaşa Üniversitesien_US
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage62en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.identifier.doi10.5336/pediatr.2018-63401
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record