Show simple item record

dc.contributor.authorBarış, Serap
dc.contributor.authorUzay, Nısfet
dc.date.accessioned2021-03-19T17:40:50Z
dc.date.available2021-03-19T17:40:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2149-6838
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFd01EWTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12881/12806
dc.description.abstractYaklaşık yarım asırdır dünya genelinde ve özellikle gelişmiş ülkelerde gelir eşitsizliğinde dikkate değer bir artış yaşanmaktadır. Ancak bu artışın nedenleri konusunda henüz bir görüş birliğine varılamamıştır. Bu konuda son dönemlerde üzerinde durulan nedenlerden biri “yenilikler”dir. Birçok ülke iktisadi büyümeyi hızlandırmak için yeniliklere ve teknolojik sürece önem vermiştir. Bu çalışmanın temel amacı, yenilik ve gelir eşitsizliği ilişkisini teorik ve ampirik yaklaşımlar çerçevesinde incelemektir. Çalışmanın sonucuna göre, yenilik ve gelir eşitsizliği ilişkileri farklı kanallardan ortaya çıkmaktadır. Bu iki değişken arasında iki yönlü ilişki olup, bu ilişkinin niteliği pozitif olabildiği gibi negatif de olabilmektedir. Yenilik süreci rekabet üstünlüğü sağlamak, verimliliği ve iktisadi büyümeyi artırmak açısından gerekli olmakla birlikte, bu sürecin gelir eşitsizliği ile olan ilişkisi sosyo-ekonomik şartlara ve kurumsal yapıya bağlıdır.en_US
dc.description.abstractThere has been a remarkable increase in income inequality in the world and especially in developed countries for nearly half a century. However, there is no consensus on the reasons of this increase. One of the reasons that have been mentioned in recent years is the “innovations”. Many countries have given importance to innovation and technological process to accelerate economic growth. The main purpose of this study is to examine the relationship between innovation and income inequality within the framework of theoretical and empirical approaches. According to the results of the study, the relationship between innovation and income inequality emerges from different channels. There is a two-way relationship between these two variables and the nature of this relationship may be positive or negative. While the innovation process is necessary to ensure competitive advantage and to increase productivity and economic growth, the relationship between this process and income inequality depends on the socio-economic conditions and the institutional structure.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.titleYenilik ve Gelir Eşitsizliği: Kuramsal Bir Yaklaşımen_US
dc.title.alternativeInnovation and Income Inequality: A Theoretical Approachen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisien_US
dc.contributor.departmentGaziosmanpaşa Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.identifier.endpage47en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record