Show simple item record

dc.contributor.authorİşcan, Adem
dc.contributor.authorDelen, Mahmut
dc.date.accessioned2021-03-19T17:40:49Z
dc.date.available2021-03-19T17:40:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-6020
dc.identifier.issn2147-6020
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpNNE56Z3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12881/12804
dc.description.abstractYabancı dillerin öğretimi alanında kullanılan filmlerin, hedef dilin kültürünü öğrencilere öğretmedeki etkisi dünya çapında bilinmektedir. Kültür öğretiminin, dili öğrencilerin ilgisine açacağı düşünüldüğünde çalışmanın Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanındaki önemi anlaşılacaktır. Bu araştırmanın amacı, Türkçenin yabancı dil öğretiminde filmlerin kullanılmasının, öğrencilerin Türk kültürel unsurlarını fark etmesine ortam hazırlama durumunu ölçmektir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin sorulara verdiği yanıtlar, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan doküman incelemesi ile analiz edilmiştir. Veri toplama sürecinde, literatür taraması sonucu araştırmacının hazırlamış olduğu sorular öğrencilere yöneltilmiştir. Elde edilen veriler, üç uygulama sonucunda analiz edilmiştir. İlk olarak her bir öğrencinin vermiş olduğu yanıtlar tasnif edilmiştir. Daha sonra her uygulama için verilen yanıtlar, Microsoft Office Excel 2013 programına aktarılmış, burada analize tabi tutulmuş ve son olarak da her bir soruya verilen cevaplar için ortaya çıkan sonuçlar yorumlanmıştır. Elde edilen veriler, öğretmen yönlendirmesi sonucunda Türk kültür ögelerinin, filmler kullanılarak, geleneksel olarak tabir edilen yöntemlerden çok daha verimli biçimde öğretilebildiğini göstermiştir. Filmlerin öğrenciler tarafından ilgi ile takip edilmesi, öğrenmedeki verimi arttırmış, görsel olarak sunulan kültürel unsurlar, kuru bilgiden çok daha öteye geçerek kalıcı hâle gelmiştiren_US
dc.description.abstractThe effect of films which are used to teach the culture of the target language is known worldwide in the field of teaching foreign languages. As the teaching of the target language culture attracts the attention of students, this study intends to make a contribution in the field of teaching Turkish to foreigners. The purpose of this research is to measure how the use of films in teaching of Turkish as a foreign language creates the circumstances for students to become aware of the elements of the Turkish culture. Descriptive survey method was used in the study. The answers given by the students to the questions were analyzed using document review which is one of the qualitative research methods. In the data collection process, questions which were prepared by the researcher based on the review of literature were asked to the students. The obtained data were analyzed at the end of three applications. Afterwards, the answers given by individual students were classified as the first step. Then the responses for each application were transferred to Microsoft Office excel 2013 through which they were analyzed, and, finally, the results for the answers given to each question were interpreted. The obtained data showed that under teacher’s guidance cultural items can be taught more efficiently, using films rather than traditional methods. Students’ interest in the movies led to increased learning and the cultural elements presented visually became more permanent than ordinary textbook knowledge taught by teachersen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitim, Özelen_US
dc.titleYabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerin Kullanımı (Selvi Boylum Al Yazmalım Filmi Örneği)en_US
dc.title.alternativeUsing Films in Teaching Turkish to Foreigners (The Example of the Film Selvi Boylum Al Yazmalım)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAna Dili Eğitimi Dergisien_US
dc.contributor.departmentGaziosmanpaşa Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage87en_US
dc.identifier.endpage101en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record