Show simple item record

dc.contributor.authorİşcan, Adem
dc.date.accessioned2021-03-19T17:40:47Z
dc.date.available2021-03-19T17:40:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1300-9052
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpFMU16YzRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12881/12802
dc.description.abstractYabancı bir dil beraberinde her zaman yabancı bir kültürü de getirir. Bireylerin dili daha iyi anlayabilmeleri için dilini öğrendikleri ülkenin kültürel özelliklerini öğrenmeleri oldukça önemlidir. Ders kitapları ya da dil öğretiminde kullanılan diğer yazılı materyaller hedef dilin kültürel özellikleri konusunda oldukça dar bilgi içeriğine sahip olduklarından bu konuda farklı materyallere ihtiyaç duyulmaktadır. İşitsel ve görsel araçların yabancı dil öğretiminde etkin olarak kullanıldığı ve dil öğrenicilerine bütün temel dil becerilerinin geliştirilmesinde son derece faydalı olduğu bilinen bir gerçektir. İşitsel-görsel bir sanat olarak film -millî ruhu yansıtan düşünce ve duygularla şekillenen- toplumun kültürel ve estetik imgelerini gerçekçi bir şekilde yansıtır. Güçlü kurguya, zengin toplumsal ve kültürel unsurlara sahip Türk filmleri pek çok yönden Türk kültürünü ve toplumunu yansıtan araçlardır. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarım aracı olarak filmlerden yararlanma konusu çeşitli yönleriyle ele alınmış, ayrıca yabancılara Türkçe öğretiminde kültür aktarımında kullanılabilecek filmlerle ilgili etkinlik örnekleri sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractA foreign language always appears with a foreign culture. It is mostly noticeable that an individual learns the cultural characteristics of a country whose language he learns in order to comprehend the language of that country. As student books or other written materials used in language teaching has a restricted content, it is required to have various materials. It is a well-known fact that the effective use of visual and auditory tools in foreign language teaching is very useful for the development of all the main language skills. Movies as a visual-auditory art reflect the cultural and aesthetics images of a society which is shaped by the ideas and feelings reflecting the national sense. Turkish movies which have an effective fiction and a variety of cultural and social factors are the means which reflect Turkish society and culture from various aspects. In this study, it has been dealt with the use of movies as a mean of cultural transmission in Turkish language teaching as a foreign language from different perspectives, moreover, some samples of the activities have been suggested in order to use the cultural transmission to the foreigners in language teaching.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.titleYABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR AKTARIM ARACI OLARAK FİLMLERDEN YARARLANMAen_US
dc.title.alternativeUTILISING FROM MOVIES AS A MEAN OF CULTURAL TRANSMISSION IN TURKISH LANGUAGE TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGEen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentGaziosmanpaşa Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue58en_US
dc.identifier.startpage437en_US
dc.identifier.endpage452en_US
dc.contributor.institutionauthorİşcan, Adem
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record