Show simple item record

dc.contributor.authorİşcan, Adem
dc.contributor.authorKaragöz, Beytullah
dc.date.accessioned2021-03-19T17:09:41Z
dc.date.available2021-03-19T17:09:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2147-1037
dc.identifier.issn2147-1037
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpVd05EVTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12881/10508
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Türkçe Öğretmenliği lisans öğrencilerinin konuşma kaygı düzeylerini belirlemektir. Veri toplama aracı olarak Sevim'in (2012) geliştirdiği "Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği" kullanılmıştır. Çalışmaya 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencilerinden 200 kişi katılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler frekans ve yüzde hesaplamasıyla çözümlenerek yorumlanmıştır. Bulgulara göre, öğrencilerin konuşmacı odaklı kaygı düzeylerinin genel olarak yüksek olduğu, bu sonucun çıkmasında öğrencilerin özellikle alan bilgilerini yetersiz hissetmelerinin, özgüven eksikliğinin ve topluluk karşısında konuşma konusunda yeterince pratik yapmamalarının etkisi olduğu görülmüştür. Yine araştırma sonucuna göre öğrencilerin çevre odaklı ve konuşma psikolojisi kaygı düzeylerinin düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan hareketle konuşma kaygısının azaltılması konusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine the speech anxiety levels of undergraduate students in the department of Turkish Langue Teaching. "Speech Anxiety Scale on Teacher Candidates" developed by Sevim (2012) has been used as the data collection tool. 200 people being the students in the department of Turkish Teaching in Gaziosmanpasa University in 2015-2016 school year has participated in the study. Descriptive survey model has been used in the study. The data attained from the study have been interpreted by analyzing with the frequency and percentage calculation. According to the findings; it has been observed that the speaker-oriented anxiety levels of the students are generally high and the fact that they feel themselves insufficient especially in terms of the expertise in their field, they lack confidence and they do not make enough practice in the issue of giving a speech in front of a society have an impact on the occurrence of this result. Again; according to the results of the study, it has been detected that the environmentoriented and speech psychology anxiety levels of the students are at a lower level. As a result of these results; various suggestions have been made in the issue of decreasing the speech anxiety.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitim, Özelen_US
dc.titleTürkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği)en_US
dc.title.alternativeA Study on Speech Anxiety of Turkish Language Teacher Candidates (Example of Gaziosmanpaşa University)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentGaziosmanpaşa Üniversitesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage193en_US
dc.identifier.endpage206en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record